Församlingar i sverige inom kristendomen

Inom kristendomen är församling ett välanvänt begrepp. En församling är kort och gott det kristna livet, allt vad gemenskapen och tron kan skänka de kristna inom kyrkan. Församlingen ses som Jesus Kristus kropp – den är Guds rike. De kristna inom samma församling har gudstjänster tillsammans.

Församlingar i Sverige, för det finns många, är ofta uppdelade efter kommuner, det som förr i världen kallades för socknar. En socken eller kommun är en församling, om man pratar i kristna ord. Församlingar i Sverige finns ordnade i olika samfund och alla samfund och församlingar är olika. Medan frikyrkliga församlingar i Sverige är fristående finns de församlingar som är distriktsindelade enligt ovan beskrivna sockenkarta.

Svenska kyrkans och Romersk-katolska kyrkans, som båda är folkkyrkor, församlingar i Sverige är församlingarna indelade i stift, det vill säga kyrkliga provinser som styrs av en biskop. I Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet delas församlingarna in som skrivet ovan, i geografiska distrikt.

De gudsliga församlingarna, alltså träffarna i kyrkan, leds olika beroende på vilken kyrka, församling och samfund det rör sig om. I Svenska kyrkan är det alltid en kyrkoherde som leder gudstjänsterna medan det i ortodoxa kyrkan är en biskop.